Skillnader i integration mellan Kanada och Sverige

I en serie artiklar i Svenska Dagbladet nyligen har studenten Martin Walian resonerat kring skillnader mellan Kanada och Sverige gällande invandrares förmåga att hävda sig på arbetsmarknaden i sina nya länder. Skillnaderna är stora mellan Kanada och Sverige vad gäller de krav som ställs på den som vill invandra till respektive land. Skillnaden är följaktligen också stor såtillvida att invandrare har en högre grad av egenförsörjning via arbete eller egenföretagande i Kanada än de har i Sverige.

I den första artikeln den 11 oktober försöker Walian hävda att skillnaderna åtminstone delvis beror på vad han kallar ”loose” respektive ”tight” kultur. Sverige sägs ha en mer ”tight” kultur avseende bland annat krav på social anpassning än vad man har i Kanada. Även om det är något oklart hur han har kommit fram till detta så blir hans slutsats att det är majoritetsbefolkningen i Sverige som måste anpassa sig och sitt samhälle för att invandrarna ska lyckas bättre på den svenska arbetsmarknaden. Han hävdar att problemet för Sveriges del ligger i att nyinvandrade minoriteter förväntas anpassa sig till majoritetssamhällets normer, att vi i Sverige när vi talar om integration egentligen avser och eftersträvar assimilation av de nyinvandrade. I det avseendet tror jag Walian har rätt. Vi har ingen lust att anpassa oss eller vårt samhälle för att integrera invandrare.

Minoritetsgruppen ska anpassa sig till majoritetsgruppens kultur och normer.”

En stor framgång skulle vara åtgärder som bidrar till att minoritetsgrupper börjar känna sig lika accepterade på arbetsmarknaden som majoritetsgruppen.

* * *

Denna lärdomskurva har Kanada redan fått erfara”

Walian redogör inte för exakt hur Kanada har skaffat sig dessa lärdomar. Han redogör inte heller för debatten i Kanada om invandring, vilken är avsevärt mer fri, öppen och vital än den är i det politiskt ängsliga Sverige. Walians slutsats blir att integrationen också måste omfatta svenskarna, att också vi måste anpassa oss för att invandrarna ska kunna fungera väl här i Sverige. Jag tror att det är ett orimligt krav att ställa på svenskarna eller på någon annan majoritetsbefolkning. Man kan inte gärna begära att ett folk ska anpassa sig till något de inte efterfrågat. Walian talar heller inte om exakt hur han menar att svenskarna måste anpassa sig. Redan idag diskrimineras svenskar på arbetsmarknaden till förmån för invandrare. Polis och brandkår, bland andra, efterfrågar uttryckligen sökande till sina utbildningar med annan etnisk bakgrund än svensk. Arbetsgivare får lägre arbetsgivaravgift om de anställer nyanlända invandrare osv.

I en replik på artikeln, den 12 oktober, påpekar Zhengyang Wu, som har levt som invandrare i både Kanada och Sverige, att Kanada ställer betydligt hårdare krav på den som ska invandra än vad Sverige gör. Fokus i de kraven är utbildning och kompetens, förmågan att försörja sig själv, att inte ha ett kriminellt förflutet i hemlandet samt inte minst att ha giltiga ID-handlingar, något som inte krävs för att få invandra till Sverige. Inte heller är det obligatoriskt med utvisning för invandrare som begår brott i Sverige, medan det är det i Kanada. Man tittar i Kanada mer noggrant på vilken utbildning och kompetens en person har innan han får invandra till Kanada än vad man gör i Sverige där man inte ställer några sådana krav över huvud taget. Det huvudsakliga skälet till att Kanada lyckas bättre än Sverige är enligt Wu att Kanada till skillnad från Sverige bedriver en ansvarsfull invandringspolitik där det huvudsakliga ansvaret för integrationen ligger på invandraren själv istället för på majoritetsbefolkningen och på det mottagande landet.

I sitt svar på repliken framhärdar Walian i att ansvaret för integrationen ligger på svenskarna och att vi måset anpassa vår arbetsmarknad för att lyckas med detta.

Walian:

Genom att ta ett steg närmare ett integrerat samhälle och en multikulturell arbetsmarknad kan vi motverka dessa ojämlikheter.”

Önskar svenskarna verkligen detta? Och i så fall – exakt hur ska det genomföras? Vad, mer specifikt, krävs av den enskilde svensken för att lyckas med integrationen av invandrare? Vad är det som säger att svensken i gemen över huvud taget är intresserad av detta? Och vad exakt menar Walian med begreppen ‘integrerat samhälle’ och ‘multikulturell arbetsmarknad’ ? Menar han att indivder med viss etnisk eller religiös tillhörighet ska ha företräde till vissa utbildningar eller arbeten på bekostnad av svenskar? Ska det genom skattesystemet göras billigare för företag att anställa invandrare än svenskar? Förordar han kvotering eller andra gentemot svenskarna diskriminerande tvångsåtgärder på arbetsmarknaden i Sverige?

Walians inställning är förstås orimlig. Men viktigast av allt tror jag är det som Walian säger alldeles i början av sin första artikel:

Förutom Kanada och Australien är Sverige idag ett av tre länder i världen som förklarat sig som ett multikulturellt land. Frågan är dock om vi verkligen beter oss som ett sådant?”

Vi?

Walian uttrycker sig som om det vore något självklart att svenskarna önskar en omvandling av sitt samhälle till ett mångkulturellt samhälle, med allt som kommer med det. Något sådant kan man inte rimligen kräva utan att först ha förvissat sig om att svenskarna verkligen önskar en sådan omvandling och visar sig beredda att göra de anpassningar som krävs. Så har inte skett i Sverige. Svenskarna har aldrig tillfrågats om denna förändring och aldrig efterfrågat den omvandling som nu inletts. Svenskarna börjar nu allt oftare fråga sig hur mycket av sitt offentliga och privata konsumtionsutrymme de måste avstå för att lyckas integrera invandrarna. Till och med ledande politiker talar nu i termer av att ”öppna våra hjärtan” och ”ladan är tom”, om att invandringen tar i stort sett allt ekonomiskt reformutrymme i anspråk.

ladanärtom

Man ska också komma ihåg att mångkulturen inte är oproblematisk ens i Kanada eller Australien, trots att dessa länder förvisso lyckas något bättre än Sverige med att få invandrare i arbete. Man har i båda dessa länder ganska stora problem med etnisk och religiös separatism och tillhörande kriminalitet. Situationen på arbetsmarknaden säger inte allt om hur integrationen fungerar.

En annan skillnad mellan Sverige å ena sidan och Kanada och Australien å andra sidan är att svenskarna, majoritetsbefolkningen i Sverige, också utgör ursprungsbefolkning i Sverige. Så är inte fallet med majoritetsgrupperna av europeisk härkomst i vare sig Kanada eller Australien. Dessa länder har under hela sin existens som nationer i någon mån varit invandringsländer. Sverige blev det tämligen sent. Kanada och Australien har redan från början haft en beredskap för invandring, även om det huvudsakliga ansvaret för integrationen har alltid legat på invandrarna själva. Det är få länder som ålägger sin ursprungsbefolkning eller majoritetsbefolkning några särskilda krav för att integrera invandrare på sin arbetsmarknad eller i sitt samhälle. Dessa krav åläggs, helt naturligt, huvudsakligen invandrarna själva.

Den stora skillnaden mellan Kanada och Sverige är alltså att ansvaret för integrationen i Kanda, som lyckats bättre, i hög grad ligger på invandrarna, medan det i Sverige, som lyckats väldigt dåligt, ligger på svenskarna, det mottagande folket och samhället. En annan skillnad är att man i Kanada diskuterar problemen med invandring öppet och ärligt, medan man i Sverige har en undflyende och ryggkrökande attityd till denna problematik och tenderar att lägga skulden för den på svenskarna själva. I Kanada tar politiker ställning för sitt folk, i Sverige tar politiker ställning mot sitt folk.

Länkar till artiklarna:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-kan-lara-av-kanadas-integration_4001569.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kanada-staller-helt-andra-krav_4003799.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/majoritetsgruppen-har-ocksa-ansvar-for-integrationen_4011819.svd

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s