Känslosam polischef kritiserar asylpolitiken

En 17-årig etiopisk flicka som vistats här i fyra(!) år ska utvisas från Sverige. Hon ska utvisas för att hon saknar uppehållstillstånd och vistas här i Sverige illegalt.

Nu har en polischef, som dessutom påstår sig vara flickans vårdnadshavare, uttalat sig på Facebook och i tidningen Göteborgsposten om ärendet och beklagar sig där över svensk asylpolitik, vilken hon rimligen har känt till under hela tiden. Det som fick henne att till slut skriva på Facebook var att någon jämförde svensk asylpolitik, och indirekt även de människor som deltar i att effektuera den, med utrensningar och förtryck under den nationalsocialistiska regimen i Tyskland på 30-talet. Nazi-stämpeln, eller åtminstone hotet om den, fick alltså en kvinnlig polischef att vika ner sig.

Varför är denna kvinnliga polischef vårdnadshavare för någon som inte har uppehållstillstånd i Sverige???

Varför har en polischef valt att bli vårdnadshavare för någon som dels inte är hennes egna barn, dels har väldigt osäkra framtidsutsikter vad gäller att få uppehållstillstånd i Sverige? Svensk lagstiftning reglerar trots allt fortfarande invandring till Sverige, åtminstone på papperet, och det förekommer och har förekommit tidigare att personer som saknar asylskäl faktiskt inte får uppehållstillstånd utan utvisas.

Varför befinner sig flickan, olagligen, i Sverige fortfarande efter fyra år?

En asylutredning tar inte fyra år, såvida sökanden inte medvetet vilseför angående sin bakgrund, identitet m.m. eller på annat sätt obstruerar utredningen.

Om hon hade uppehållstillstånd så skulle hon inte vara föremål för utvisning. Eftersom hon nu ska utvisas, vet vi att hon är här illegalt.

Om hon är 17 år nu men varit här i fyra år så var hon alltså 13 år när hon kom hit, ensam? En flicka på 13 år tar sig alldeles själv från Etiopien till Sverige? Och det finns inga släktingar i hemlandet som liksom ett brev på posten kommer att dyka upp här och söka uppehållstillstånd den dagen hon själv får det? Var är föräldrar eller andra släktingar?

Som polis, och särskilt som polischef, vet man att man kan behöva hantera utvisning av illegala invandrare eller på nåot sätt komma i kontakt med sådana ärenden. Hur begåvat och omdömesgillt är det då att i den yrkesrollen, med större kunskap om de här lagarna, regelverken och processerna än de flesta har, ändå skaffa sig ansvar som vårdnadshavare (det var ju knappast ett ansvar som damp ner i knät på henne) för en person som uppenbarligen är här illegalt (om hon vore här legalt skulle hon ha fått sitt uppehållstillstånd vid det här laget)? Är en sådan, alltför känslostyrd person lämplig som polischef, eller ens som polis över huvud taget? Är det konstaplar av det här virket som ska skydda till exempel mig och mina barn, om vi råkar illa ut?

Och vad är det för en mes till regionpolischef som ställer sig bakom hennes uttalande? Skulle han varit lika välvilligt inställd till en sådan som mig om jag varit anställd under honom, men istället för det Matthijs uttrycker, uttryckt det jag uttrycker här, det vill säga framhärdat i en restriktiv invandringspolitik och i att flickan verkligen ska utvisas då hon saknar uppehållstillstånd, på sociala medier och i tidningar?

Varför ställer inte Göteborgsposten de här frågorna?

Ett argument som framförs av Matthijs är att vissa kriminella invandrare inte utvisas medan man utvisar skötsamma invandrare som denna 17-åriga flicka, som har gått i skolan och skött sig bra, lärt sig svenska m.m. Problemet med det resonemanget är dels att vi aldrig borde släppa in de som saknar ID-handlingar och tillstånd att resa in, dels att vi från början inte kan veta vilka som kommer att sköta sig och vilka som inte kommer att göra det. En person ska inte vistas i Sverige i fyra år innan de utvisas. Det vi vet är att invandrare från länder som Etiopien i genomsnitt aldrig blir egenförsörjande i Sverige, och därmed blir de en kostnad för svenska skattebetalare. Att kriminella inte utvisas beror bland annat på vek attityd från myndigheter men också på att de håller sig undan utvisning.

 

In English:

A 17-year-old Ethiopian girl who has been staying here for four(!) years is going to be expelled from Sweden. She will be expelled because she has no residence permit and is staying illegally in Sweden.

Now a female police officer, who claims to be the girl’s custodian, has written on Facebook and in the newspaper Göteborgsposten on the matter and says that she regrets the Swedish asylum policy, which she has most probably known about the whole time. What eventually made her write about it on Facebook was that someone compared Swedish asylum policy, and indirectly also the people involved in effecting it, with cleansing and oppression under the National Socialist regime in Germany in the 30’s. The Nazi stamp, or at least the threat of it, got a female police officer to bow down.

Why is this female police officer custodian for someone who does not have a residence permit in Sweden ???

Why has a police officer chosen to be custodian for someone who is not her own child, who has very uncertain prospects regarding obtaining a residence permit in Sweden? Swedish law still governs immigration to Sweden, at least on paper, and it has previously occurred that people who do not have asylum reasons actually did not get a residence permit, and were therefor expelled.

Why is the girl, illegally, still in Sweden after four years?

An asylum investigation does not take four years unless the applicant deliberately misleads about his or her background, identity, etc. or otherwise obstructs the investigation.

If she had a residence permit, she would not be expelled. Because she’s now about to be expelled, we know she’s here illegally.

If she is 17 years old now but has been here for four years, that means she was 13 years old when she came here alone. A 13-year-old girl travels all by her self all the way from Ethiopia to Sweden? And there are no relatives in her home country who all of a sudden will pop up here and apply for a residence permit on the day she receives hers? Where are the parents or other relatives?

As a police officer, and especially as a police chief officer, you know that you may need to deal with expulsion of illegal immigrants or, in some way, come into contact with such cases. How wise is it then, in that professional role, with greater knowledge of these laws, the rules and processes than most have, to make oneself responsible as guardian (it was hardly a responsibility that just happened to end up in her lap) A person who obviously is here illegally (if she were here legally she would have obtained her residence permit by now)? Is such an overly emotional person suitable as a police chief officer or even as a police officer at all? Is it a constable made of this stuff that will protect me and my children, for example, if we are in trouble?

And what’s the matter with her male regional police chief standing behind her statement? Should he have been equally benign to someone like me if I had been employed under him, but instead of what Matthijs is expressing, expressed what I express here, that is, me persisting in a restrictive immigration policy and that the girl should really be expelled when she has no residence permit, on social media and in newspapers?

Why doesn’t Göteborgposten ask these questions?

 

Länkar och citat / Links and quotes:

 

Göteborgsposten 12JUL2017:

”Regionpolischefen: ”Stolt över Matthijs” ”

”Lena Matthijs är vårdnadsinnehavare för en 17-årig flicka som nu ska utvisas till Etiopien. Men trots att hon bott fyra år i Sverige, lärt sig svenska och nästan avslutat en gymnasieutbildning, ska hon utvisas.”

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/regionpolischefen-stolt-%C3%B6ver-matthijs-1.4437626

”Polischefen sågar asylpolitiken: ”Känner en stor skam” ”

”hon beskriver frustrationen kring att företräda de lagar som nu lett till att en 17-årig flicka, som hon själv är vårdnadshavare för, utvisas, vilket Borås Tidning var först att rapportera om.”

”Hon valde att skriva om det hela efter att en person i hennes närhet dragit paralleller till 30-talets Tyskland där ”polischefer tyst följde med”, som hon uttrycker det.
– Om jag inte hade gjort det, hade jag inte kunnat leva med att det här hänt henne och alla andra som utvisas, säger Matthijs.”

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/polischefen-s%C3%A5gar-asylpolitiken-k%C3%A4nner-en-stor-skam-1.4436454

http://www.bt.se/boras/polischefens-kanslosamma-inlagg-kanner-stor-skam/

 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s