Känslosam polischef kritiserar asylpolitiken

En 17-årig etiopisk flicka som vistats här i fyra(!) år ska utvisas från Sverige. Hon ska utvisas för att hon saknar uppehållstillstånd och vistas här i Sverige illegalt.

Nu har en polischef, som dessutom påstår sig vara flickans vårdnadshavare, uttalat sig på Facebook och i tidningen Göteborgsposten om ärendet och beklagar sig där över svensk asylpolitik, vilken hon rimligen har känt till under hela tiden. Det som fick henne att till slut skriva på Facebook var att någon jämförde svensk asylpolitik, och indirekt även de människor som deltar i att effektuera den, med utrensningar och förtryck under den nationalsocialistiska regimen i Tyskland på 30-talet. Nazi-stämpeln, eller åtminstone hotet om den, fick alltså en kvinnlig polischef att vika ner sig.

Varför är denna kvinnliga polischef vårdnadshavare för någon som inte har uppehållstillstånd i Sverige???

Varför har en polischef valt att bli vårdnadshavare för någon som dels inte är hennes egna barn, dels har väldigt osäkra framtidsutsikter vad gäller att få uppehållstillstånd i Sverige? Svensk lagstiftning reglerar trots allt fortfarande invandring till Sverige, åtminstone på papperet, och det förekommer och har förekommit tidigare att personer som saknar asylskäl faktiskt inte får uppehållstillstånd utan utvisas.

Varför befinner sig flickan, olagligen, i Sverige fortfarande efter fyra år?

En asylutredning tar inte fyra år, såvida sökanden inte medvetet vilseför angående sin bakgrund, identitet m.m. eller på annat sätt obstruerar utredningen.

Om hon hade uppehållstillstånd så skulle hon inte vara föremål för utvisning. Eftersom hon nu ska utvisas, vet vi att hon är här illegalt.

Om hon är 17 år nu men varit här i fyra år så var hon alltså 13 år när hon kom hit, ensam? En flicka på 13 år tar sig alldeles själv från Etiopien till Sverige? Och det finns inga släktingar i hemlandet som liksom ett brev på posten kommer att dyka upp här och söka uppehållstillstånd den dagen hon själv får det? Var är föräldrar eller andra släktingar?

Som polis, och särskilt som polischef, vet man att man kan behöva hantera utvisning av illegala invandrare eller på nåot sätt komma i kontakt med sådana ärenden. Hur begåvat och omdömesgillt är det då att i den yrkesrollen, med större kunskap om de här lagarna, regelverken och processerna än de flesta har, ändå skaffa sig ansvar som vårdnadshavare (det var ju knappast ett ansvar som damp ner i knät på henne) för en person som uppenbarligen är här illegalt (om hon vore här legalt skulle hon ha fått sitt uppehållstillstånd vid det här laget)? Är en sådan, alltför känslostyrd person lämplig som polischef, eller ens som polis över huvud taget? Är det konstaplar av det här virket som ska skydda till exempel mig och mina barn, om vi råkar illa ut?

Och vad är det för en mes till regionpolischef som ställer sig bakom hennes uttalande? Skulle han varit lika välvilligt inställd till en sådan som mig om jag varit anställd under honom, men istället för det Matthijs uttrycker, uttryckt det jag uttrycker här, det vill säga framhärdat i en restriktiv invandringspolitik och i att flickan verkligen ska utvisas då hon saknar uppehållstillstånd, på sociala medier och i tidningar?

Varför ställer inte Göteborgsposten de här frågorna?

Ett argument som framförs av Matthijs är att vissa kriminella invandrare inte utvisas medan man utvisar skötsamma invandrare som denna 17-åriga flicka, som har gått i skolan och skött sig bra, lärt sig svenska m.m. Problemet med det resonemanget är dels att vi aldrig borde släppa in de som saknar ID-handlingar och tillstånd att resa in, dels att vi från början inte kan veta vilka som kommer att sköta sig och vilka som inte kommer att göra det. En person ska inte vistas i Sverige i fyra år innan de utvisas. Det vi vet är att invandrare från länder som Etiopien i genomsnitt aldrig blir egenförsörjande i Sverige, och därmed blir de en kostnad för svenska skattebetalare. Att kriminella inte utvisas beror bland annat på vek attityd från myndigheter men också på att de håller sig undan utvisning.

 

In English:

A 17-year-old Ethiopian girl who has been staying here for four(!) years is going to be expelled from Sweden. She will be expelled because she has no residence permit and is staying illegally in Sweden.

Now a female police officer, who claims to be the girl’s custodian, has written on Facebook and in the newspaper Göteborgsposten on the matter and says that she regrets the Swedish asylum policy, which she has most probably known about the whole time. What eventually made her write about it on Facebook was that someone compared Swedish asylum policy, and indirectly also the people involved in effecting it, with cleansing and oppression under the National Socialist regime in Germany in the 30’s. The Nazi stamp, or at least the threat of it, got a female police officer to bow down.

Why is this female police officer custodian for someone who does not have a residence permit in Sweden ???

Why has a police officer chosen to be custodian for someone who is not her own child, who has very uncertain prospects regarding obtaining a residence permit in Sweden? Swedish law still governs immigration to Sweden, at least on paper, and it has previously occurred that people who do not have asylum reasons actually did not get a residence permit, and were therefor expelled.

Why is the girl, illegally, still in Sweden after four years?

An asylum investigation does not take four years unless the applicant deliberately misleads about his or her background, identity, etc. or otherwise obstructs the investigation.

If she had a residence permit, she would not be expelled. Because she’s now about to be expelled, we know she’s here illegally.

If she is 17 years old now but has been here for four years, that means she was 13 years old when she came here alone. A 13-year-old girl travels all by her self all the way from Ethiopia to Sweden? And there are no relatives in her home country who all of a sudden will pop up here and apply for a residence permit on the day she receives hers? Where are the parents or other relatives?

As a police officer, and especially as a police chief officer, you know that you may need to deal with expulsion of illegal immigrants or, in some way, come into contact with such cases. How wise is it then, in that professional role, with greater knowledge of these laws, the rules and processes than most have, to make oneself responsible as guardian (it was hardly a responsibility that just happened to end up in her lap) A person who obviously is here illegally (if she were here legally she would have obtained her residence permit by now)? Is such an overly emotional person suitable as a police chief officer or even as a police officer at all? Is it a constable made of this stuff that will protect me and my children, for example, if we are in trouble?

And what’s the matter with her male regional police chief standing behind her statement? Should he have been equally benign to someone like me if I had been employed under him, but instead of what Matthijs is expressing, expressed what I express here, that is, me persisting in a restrictive immigration policy and that the girl should really be expelled when she has no residence permit, on social media and in newspapers?

Why doesn’t Göteborgposten ask these questions?

 

Länkar och citat / Links and quotes:

 

Göteborgsposten 12JUL2017:

”Regionpolischefen: ”Stolt över Matthijs” ”

”Lena Matthijs är vårdnadsinnehavare för en 17-årig flicka som nu ska utvisas till Etiopien. Men trots att hon bott fyra år i Sverige, lärt sig svenska och nästan avslutat en gymnasieutbildning, ska hon utvisas.”

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/regionpolischefen-stolt-%C3%B6ver-matthijs-1.4437626

”Polischefen sågar asylpolitiken: ”Känner en stor skam” ”

”hon beskriver frustrationen kring att företräda de lagar som nu lett till att en 17-årig flicka, som hon själv är vårdnadshavare för, utvisas, vilket Borås Tidning var först att rapportera om.”

”Hon valde att skriva om det hela efter att en person i hennes närhet dragit paralleller till 30-talets Tyskland där ”polischefer tyst följde med”, som hon uttrycker det.
– Om jag inte hade gjort det, hade jag inte kunnat leva med att det här hänt henne och alla andra som utvisas, säger Matthijs.”

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/polischefen-s%C3%A5gar-asylpolitiken-k%C3%A4nner-en-stor-skam-1.4436454

http://www.bt.se/boras/polischefens-kanslosamma-inlagg-kanner-stor-skam/

 

Jan Kallberg om den allt sämre sverigebilden

Jan Kallberg skriver om hur omvärlden får en allt sämre bild av vårt land och att det kan komma att få allvarliga konsekvenser för oss:

”När min svenska bakgrund kommer på tal i vardagliga samtal här i USA märker jag att det för amerikaner och kanadensare idag inte är en positiv bild som ligger till grund för hur vi svenskar bedöms. ”

”Den försämrade Sverigebilden är inte ett utslag av utrikes illvillighet, utan resultatet av år av politisk förvirring, normlöshet och avsaknad av kurage.”

”Vi måste ha klart för oss att den svenska exporten är direkt beroende av Sverigebilden, en bild som inte längre kan arrangeras.”

”Om Sverige fortsätter vara oförmöget att hantera sina inrikesproblem är det blott en tidsfråga innan kopplingen till Sverige blir en belastning för Ikea.”

 

Jan Kallberg på realtid.se: ”Vad händer om Ikea inte längre vill vara svenskt?”

 

Varför svenska kvinnor konverterar till islam – att välja att inte välja

En intressant artikel av Madeleine Sultán Sjöqvist på www.kvartal.se (161113):

 
”Vi valde islam”

 

 

”Hur är det att som vuxen västerländsk kvinna konvertera till islam? Valet kan tolkas som en reaktion mot den egna kulturens tvingande idé om frihet, skriver religionssociologen Madeleine Sultán Sjöqvist.”

 
”Islam – i dess konservativa form – anses skapa den trygghet och stabilitet som en liberal, sekulär demokrati inte förmår. I detta perspektiv blir kvinnlig underordning lika med
befrielse.”

 
”Det muslimska familjelivets främsta fördel är att det är kvinnovänligt, enligt  konvertiterna. Kvinna och man är olika, men lika mycket värda. Jämställda men hierarkiskt ordnade. Enhustru, eller hustrur i de fall där polygyni förekommer, ska lyda  sin make. Konvertiterna pekar även på islams styrka som politisk aktör för organisering av samhällslivet i alla aspekter och dess överlägsenhet i vetenskapligt avseende.”

 
” En rad händelser får konvertiten att ifrågasätta sitt gamla liv, samtidigt som hon gradvis ser fördelarna med ett muslimskt engagemang.”

 
” Konvertiterna beskriver sin utveckling från en lägre till en högre nivå. De har genom religionen utvecklats till bättre människor genom att de fått nya, djupare insikter om
tillvaron.”

 
”Den fria sexualiteten uppfattas också som problematisk, eftersom den är en sexualitet på mäns villkor. Män kan ”ligga runt” utan att behöva ta ansvar för relationen och eventuella
barn. Kvinnor som är ute och festar och dricker och är tillgängliga för mäns lustar, och som söker ögonblickets sexuella tillfredsställelse, blir dränerade och förlorar i
förlängningen respekten för sig själva, menar man. Det finns en ojämlikhet mellan könen – kvinnor ställer upp på vad män vill ha, medan män negligerar kvinnors behov av långvariga och seriösa förhållanden. ”

 
”Konvertiterna menar att kvinnor ska neka män tillgång till sina kroppar genom att inte exponera hud, hår och former; tillgång till kvinnans kropp får endast den man som ger
kvinnan det hon vill ha i utbyte.”

 
”Det västerländska sättet att organisera arbete uppfattas också som djupt kvinnoovänligt. Det är manliga normer som styr i arbetslivet och kvinnor har att anpassa sig till dessa
villkor. Kvinnor som tvingas till karriär blir okvinnliga; de blir hänsynslösa, tuffa och måste förtränga sina känslor. Kvinnorna pressas till att bortse från både sina egna och
barnens behov.
Det är tydligt att konvertiterna uppfattar att västvärldens syn på kön, fri sexualitet, familje- och arbetsliv är samhälleliga konstruktioner som individer är fångna i. Dessa
tvingande strukturer leder, menar man, till instabila samhällen, ett arbets- och familjeliv som inte är tryggt och funktionellt samt till sjuka och olyckliga individer.”

 
”Könsroller förstås inte som socialt inlärda utan som naturliga.”

 
”Att leva enligt islam är att leva ”naturligt” och i enlighet med kvinnans och mannens olika biologi samt efter den ordning som Gud har skapat. Till skillnad från den sociala ordningensom finns i väst, uppfattas denna ordning som icke-konstruerad.”

 
” Enligt islam, säger kvinnorna, är det dina inre egenskaper som räknas, inte de yttre. Som muslim slipper du exponera din kropp och hud för alla män. Den kroppsliga integriteten lyfts fram och heltäckande kläder beskrivs som en befrielse. Kvinnor slipper uppträda som sexobjekt. Genom att inte exponera kropp, hår, hud och form tar de aktivt ansvar för att motverka våldtäkt, sexuella trakasserier och otrohet. Troende muslimska män uppfattas som stabila och familjeorienterade. De ser till familjens bästa och sätter inte sina egna intressen främst (läs: sport och alkohol), de är trofasta, trogna och ärliga.
De avstår från sprit och droger. Hur kan någon tro att islam förtrycker kvinnan, frågar informanterna retoriskt.”

 

 
”Stilistiskt sett är berättelserna formaliserade till struktur och innehåll. Det är rimligt att anta att det finns en konversionsberättelsegenre som de enskilda konvertiterna
inspireras och lär av.”

 
” Flera av dem framhåller också att de ”väljer att inte välja”. ”

 
”Intressant nog väljer de muslimska konvertiterna en typ av gemenskap som de uppfattar var tongivande i ett förmodernt samhälle. … – ett slags Bullerbyideal. Men vi får inte
glömma att det är det moderna samhället som gör det möjligt för konvertiterna att över huvud taget välja livsstil. ”

 
”… finna strategier som ger dem inflytande på ett ”kvinnligt”, underordnat sätt. Om det inte går, väljer vissa av dem att skilja sig och lämna sitt muslimska engagemang. Några konvertiter får betraktas som ”sökare” och har gått vidare till kristna eller andra religiösa
församlingar eller till ett politiskt eller socialt engagemang, till exempel inom miljörörelsen. ”

 
”Sekulära kvinnors konversion till islam är alltså en reaktion mot nutidens frihetliga villkor – samtidigt som dessa villkor är själva förutsättningen för att kunna välja religiös
identitet. ”Att välja att inte välja” är den sats som kanske bäst sammanfattar denna paradox.”

 
”En slutsats jag vågar dra är att det moderna livets krav på självständiga val är en starkt strukturerande mekanism i vår samtid. Den är till och med så stark att fundamentalistiska
gudar har svårt att hävda sig.”

 
http://kvartal.se/artiklar/vi-valde-islam

 

 

Piloten Malins yogabilder

En svensk kvinnlig pilot har blivit populär på Instagram sedan hon börjat lägga upp bilder på sig själv när hon utövar yoga. Jag kan inte riktigt bestämma mig för vad jag ska tycka om det här. Å ena sidan är det väl inget särskilt med just denna kvinnas bekräftelsesökande. Å andra sidan undrar jag varför en kvinna i hennes ålder och yrksesroll behöver söka den uppmärksamheten. Kombinationen pilot och bekräftelsesökande exponering av det slag tonåringar brukar ägna sig åt känns lite udda. En smula omoget, kanske.

Aftonbladet den 19 december 2016:

”Svenska yogapiloten Malin, 29, har blivit en Instagramsuccé.”

”Mindre än ett år efter att Malin Rydqvist, 29, startade sitt konto har hon blivit en Instagramkändis. Hon jobbar som pilot och lägger upp bilder på yogaposer i vackra naturmiljöer över hela världen.”

”Världsmedia fick hennes konto att explodera – och nu ser 123 000 henne göra yoga mellan flygningarna.”

 

d161222-pilotyoga3

 

d161222-pilotyoga4

 

d161222-pilotyoga5.jpg

 

d161222-pilotyoga2.jpg

 

d161222-pilotyoga1.jpg

Länk:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/w20dL/piloten-malin- gor-succe-pa-instagram

 

 

 

 

 

Fascism och kommunism i liberalismens förklädnad

En intressant video om en bok – ”The closing of the liberal mind” av Kim R. Holmes – som  verkar läsvärd. I korthet handlar det om hur liberala rörelser degenererat till att bli något som närmast kan liknas vid fascistoida eller kommunistiska rörelser. Konservativt lagda av idag förstår inte vilka de egentligen tävlar mot. De förstår inte hur effektivt motståndaren, i liberalismens fårakläder, prånglar ut budskap och ideer som egentligen inte alls har något med klassisk liberalism att göra utan snarare har sin grund i nazism och kommunism. Det blir tydligt inte minst när man tittar närmare på hur de verkligen betraktar dem som de ser som sina fiender och med vilka medel de anser det vara tillåtet att bekämpa dem.

Konservativa och liberala, sant liberala, håller på att förlora mycket mer än bara debatter.

Det är inte så ofta man ser detta fenomen så snyggt sammanfattat som här. Därför nämner jag det här på bloggen. Se videoklippet nedan:

Anna Kinberg Batra ändrar sig i invandringsfrågan?

Anna Kinberg Batra, partiledare för Moderaterna, säger sig nu ha ändrat uppfattning vad gäller invandringspolitiken. Till skillnad mot för femton år sedan anser hon nu inte längre att vi kan ha fri invandring vilket vi i princip har haft under Reinfeldts regim.
En del hävdar att detta är en omvändelse under galgen, vissa till och med att hon inte menar allvar utan tar till ett retoriskt knep enbart för att få tillbaka väljare som gått över till SD men utan att egentligen ha för avsikt att föra en mer restriktiv invandringspolitik.
Hennes trovärdighet i denna fråga är förstås inte på topp med tanke på att hon varit med att administrera den hittills förda invandringspolitiken och inte opponerat sig mot den, vare sig under Reinfeldt eller under Löfven. Både hon och Reinfeldt har låtit Miljöpartiet sätta dagordningen för invandringspolitiken. Hellre än att ta ansvar valde hon att ingå decemberöverenskommelsen.
Om vi ska kunna tro på Batra att hon menar allvar krävs egentligen bara en enda sak:
att hon tillsammans med övriga Alliansen eller tillsammans med SD fäller regeringen Löfven och tar över regeringsmakten redan nu, och därmed ansvaret för invandringspolitiken. Därefter, beroende på vad hon gör, går det att värdera hennes uttalande om omsvängning i invandringsfrågan.

Lita aldrig på en moderat.

 

* * *

 

Anna Kinberg Batra/Aftonbladet 161122: ”Därför har jag ändrat mig om invandringen”
”För femton år sedan skrev jag under en riksdagsmotion med rubriken Fri invandring. Mitt motiv var ideologiskt. ”Om vi menar allvar med talet om människans rätt till frihet måste detta innebära fri rörlighet även för människor.” I dag tänker jag annorlunda. ”

 
”Samtidigt finns det människor som på seriös grund har varnat för en ohållbar situation, men som inte har blivit lyssnade till, ibland rent av motarbetade eller utfrysta. Jag förstår att de känner ilska eller besvikelse.”

 
”En långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga, och tydliga krav för att bli svensk medborgare. ”

 
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/R0zM8/darfor-har-
jag-andrat-mig-om-invandringen

 

* * *

 

Per Gudmundsson/SvD 161122: ”Anna Kinberg Batras farväl till Fredrik Reinfeldt”
””Förändra er eller dö” blev sedermera ett av Reinfeldts bevingade ord. Ironiskt nog vägrade Reinfeldt förändring på en punkt: invandringen. Hellre än att lyssna på varningarna valde han en migrationspolitisk överenskommelse med Miljöpartiet, som i förlängningen kom att leda fram till förra årets asylkris. Allt medan väljare strömmade  till Sverigedemokraterna.”

 

”… mer än en partitaktisk manöver behövs dessutom en ärlig ansats till reformarbete för att lösa de integrationsproblem som landet redan åsamkats. Bidragsberoendet. Bostäderna. Brottsligheten. Om detta säger Kinberg Batra intet. Förändra er eller dö, som Reinfeldt skulle säga.”

 

http://www.svd.se/anna-kinberg-batras-farval-till-fredrik-reinfeldt/om/svenskt-flyktingmottagande

 

* * *

 

Brix Ski Blog 161122: ”Varför såg inte de som hade ansvaret och borde ha
sett? Varför såg inte de vad andra såg?”
”Många människors reaktion i dag är nog att vi borde ha kunnat förvänta oss mer av våra rikspolitiker när det gäller systeminsikt, systemhållbarhet och framsynt rakryggat ledarskap. Människors misstro handlar nog i första hand om hur det kommer sig att
vårt politiska ledarskap lät sig dras med i aktivism bortom hållbart samhällsbärande politiskt ledarskap och humanism på riktigt med verkan i målet. Faktan och analysen med slutsats och konsekvensbeskrivning fanns där framför dem. Varför användes den inte?”

 
https://brixski.wordpress.com/2016/11/22/varfor-sag-
inte-de-som-hade-ansvaret-och-borde-ha-sett-varfor-
sag-inte-de-vad-andra-sag/

 

 

 

M A G A !

Presidentvalet är nu klockan 4:06 inte klart ännu, men för närvarande ser det ut som att Donald Trump har chans att vinna. Han verkar ha chans att ta både Florida och också stater som betraktades som säkra för Clinton.

Det är fascinerande att betrakta reaktionerna i SVTs studios.

Ungefär samma sak som utspelade sig i riksdagsvalet i Sverige 2014 och vid Brexitomröstningen i Storbritannien tidigare i år, utspelar sig nu i presidentvalet i USA. Etablissemanget missbedömde kapitalt folkets missnöje med det politiska styret.

Oavsett hur det till slut går finns det en sak man kan vara säker på och som självgoda politiker och media borde ha väldigt klart för sig: Det är livsfarligt att underskatta och att förödmjuka väljarna.

Det Trump har startat kommer att fortsätta i någon form, oavsett vem som till slut blir president.