Frånvaro av invandringspolitik skickar Sverige in i kaos

I dagens Aftonbladet (13okt2015) kan vi läsa att man nu bygger ut och permanentar flyktingmottagandet vid Centralstationen i Stockholm. Den nya byggnaden ska ha en yta på 700 kvadratmeter. Man räknar alltså med ett fortsatt högt tillflöde av asylsökande under lång tid framöver. Denna signal, att Sverige anpassar sitt flyktingmottagande efter ökat tillflöde, når givetvis de områden varifrån människor väljer att invandra till Sverige. Denna anpassning är katastrofal.

Citat:

Refugees Welcome Stockholm, som länge önskat detta, är mycket positiva till mottagningen.

* * *

Syftet är att försöka främja det arbete som redan finns på perrongerna i dag, säger verkställare Najma Mohamed.”

Vad är förresten en ‘verkställare’?

Länk:

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21578081.ab

Vi har också kunnat läsa om hur Moderaterna röstar ner förslag om skärpta gränskontroller, bara några dagar efter att deras partiledare Anna Kinberg Batra själv förordat det i SVTs Agenda.

Citat

Moderatledaren Anna Kinberg Batra krävde i fredags att Sverige omedelbart ska återinföra den inre gränskontrollen. Men när Sverigedemokraterna lyfte frågan i justitieutskottet idag valde Moderaterna att avslå initiativet.

Länk:

http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sd-moderaterna-fortsaetter-hyckla-1233892

Regeringen och den så kallade oppositionen i form av allianspartierna har lämnat ifrån sig kontrollen över invandringspolitiken. Man styr inte längre över den, man fattar inte längre de beslut man borde fatta och man ger inte heller de direktiv till våra myndigheter som man borde ge. Man ger inte de signaler man borde ge. Man låter externa faktorer helt och hållet avgöra invandringen till Sverige, utan att ta hänsyn till Sveriges och dess folks behov eller förmåga. Man har ingen invandringspolitik. Regeringen och oppositionen är för fega för att våga ha det.

Man har givit upp invandringspolitiken för att man inte längre vare sig vågar eller förmår att ens intellektuellt formulera ett alternativ till den och argumentera för det alternativet. Vänsteroider dominerar etablerad massmedia, myndighetsväsende och alla politiska partier utom ett och de vill ha en fri invandring till Sverige med obegränsad tillgång till våra gemensamt skattefinansierade välfärdssystem, oavsett kostnaden detta medför för svenska skattebetalare och utan att ta någon hänsyn till vad detta får för övriga konsekvenser för vårt folk och vårt samhälle.

Nu resonerar man om att skapa några hundra nya jobb på tre år. Man resonerar om att privatpersoner som inte är alltför trångbodda bör inhysa nyanlända invandrare. Man talar om att försöka skynda på byggandet av modulhus och andra billiga boenden m.m. m.m. En snabb uppskattning av hur många arbeten eller boendeplatser sådana åtgärder skulle kunna ge räcker till för att konstatera att inga sådana åtgärder på långa vägar kommer att räcka till för de strömmar av illegala invandrare som nu söker sig till Sverige, och som med den signalpolitik Sverige bedriver kommer att fortsätta söka sig hit. De uttalanden som gjorts och de konferenser som anordnats för att försöka ge någon slags illusion om att man har kontroll är rent skrattretande, eller vore det om inte situationen vore så extremt allvarlig och om inte våra politiker agerade så extremt fegt och ansvarslöst.

Sveriges politiker måste ta det ansvar de hittills underlåtit att ta. Sverige måste börja bedriva en ytterst restriktiv invandringspolitik, med tillhörande restriktiv signalpolitik. Vi kan inte fortsätta med dagens extremt släpphänta och ansvarslösa hantering av de här frågorna. Det är min bedömning att asyl- och flyktinginvandringen med tillhörande anhöriginvandring till Sverige måste upphöra helt för åtminstone flera decennier framåt. Om Sverige ska hjälpa utsatta människor i andra länder så får vi lov att göra det på andra sätt än genom att ge dem uppehållstillstånd i Sverige. Och nej, inte ens att förändra praxis till att ge temporära uppehållstillstånd istället för som nu permanenta uppehållstillstånd räcker som åtgärd. Vi kan inte längre ge några uppehållstillstånd alls till asylsökande och flyktingar. Asyl- och flyktinginvandringen till Sverige måste upphöra och dessutom måste en stor del av de som sökt sig hit utan giltiga ID-handlingar eller tillstånd få sina tillstånd omprövade och i förekommande fall utvisas.

Fler än 90% av de som söker asyl i Sverige saknar giltiga ID-handlingar och så har det varit i många år. Vi vet egentligen inte vilka de är. Migrationsverkets personal har uttryckliga direktiv om att inte ställa alltför många och besvärliga frågor till asylsökande, inte ens när deras historier uppvisar uppenbara motsägelser eller direkta lögner. De får uppehållstillstånd i alla fall. Denna sinnessjukt ansvarslösa praxis kan givetvis inte fortsätta.

Inte ens hälften av asyl- och flyktinginvandrarna försörjer sig på eget arbete ens efter tio år i Sverige.

Enbart Migrationsverkets kostnader för hanteringen av mottagande uppgår till drygt 40 miljarder kronor – varje år. Räknar man in kommuners kostnader och andra undanträngningseffekter så landar kostnaden för invandringen på en bra bit över 200 miljarder kronor – per år. Dvs så förhåll det sig innan sensommarens och höstens anstormning av flyktingar tog fart, från en redan extremt hög nivå. Dessa siffror kan mycket väl komma att fördubblas eller tredubblas med det antal vi nu tar emot – c:a 2000 varje dag. Det finns inte en chans att det svenska samhället klarar av att absorbera detta antal flyktingar vare sig kulturellt, socialt eller ekonomiskt, eller hantera detta med bibehållen funktion hos våra myndigheter, med bibehållen basal välfärd. Sverige kommer att bli en så kallad ‘failed state’ om detta får fortsätta.

Det är kolossalt ansvarslöst av våra politiker och myndigheter att underlåta att bedriva en restriktiv invandringspolitik. En restriktiv invandringspolitik är ett måste för en väl utbyggd välfärdsstat som Sverige i en omvärld där det råder ett tryck från i välfärdshänseende mindre utvecklade samhällen.

Den ryggradslösa invandringspolitik som Sverige bedrivit under de senaste decennierna kommer att gå till historien som ett av de allra största politiska sveken som någonsin begåtts gentemot ett folk av dess styrande politiker och övriga inflytelserika individer och grupper. Jag känner personligen inte till någon motsvarighet i världshistorien. En undfallande, maktlojal, förtryckande och närmast unison massmedias hantering av dessa frågor bidrar till att göra detta till ett alldeles enastående svek och bedrägeri gentemot det svenska folket.

Det som pågår nu är den enskilt största katastrofen som någonsin drabbat Sverige, alla kategorier. Vi löper nu en allvarlig risk att gå under som fungerande samhälle.

Politikerna i de så kallade etablerade partierna, sjuklövern, tar inte sitt ansvar. Man påstår att decemberöverenskommelsen inte längre gäller efter KDs och de övriga borgerliga partiernas uttalanden i fredags (9okt2015). Men så länge den invandring som DÖ hade som enda syfte att samla partierna kring fortgår, får man konstatera att DÖ fortfarande är i kraft. DÖs enda syfte var att bibehålla en unikt stor och generös invandring till Sverige från tredje världen. Något annat syfte hade den inte. Inget beslut har tagits eller ultimatum har ställts i syfte att minska invandringen. I söndagens (11okt2015) Agenda i Sveriges Television var det ingen politiker förutom Jimmie Åkesson som ställde kravet på att invandringen ska minska. Alltså gäller DÖ tills vidare och de borgerligas utspel får ses som ett försök att underminera Stefan Löfvéns vänsterregering och att rädda kvar åtminstone några av de röster som annars fortsätter att hamna hos SD. Decemberöverenskommelsen gäller alltså även fortsättningsvis till dess att invandringen från tredje världen minskar som en konsekvens av svenska politikers och myndigheters beslut.

Futila åtgärder som till exempel skärpta gränskontroller, temporära uppehållstillstånd istället för pemanenta uppehållstillstånd m.m. räcker inte för att råda bot på det kaos som nu drabbar vårt land.

Ansvarsfulla politiker måste nu ta i med hårdhandskarna och fatta obekväma och impopulära beslut. Asyl- och flyktinginvandringen måste nu stoppas helt. Följande måste göras:

  1. Gör det straffbart att försöka invandra till Sverige utan giltiga ID-handlingar och visum (för de länder för vilka det är aktuellt, vilket är alla länder som flktingar och asylsökande nu kommer ifrån).
  2. Gå ut med tydligt officiellt besked att Sverige nu upphör att ge uppehållstillstånd – temporära såväl som permanenta – till människor som saknar giltiga ID-handlingar och som saknar tillstånd att resa in i landet. Sveriges flyktingmottagande upphör nu. Detsamma gäller givetvis anhöriginvandringen.
  3. Människor som ändå söker sig hit utan giltiga ID-handling eller tillstånd ska interneras och skickas tillbaka så fort som möjligt. Det är inte rimligt att invandrare som saknar uppehållstillstånd får röra sig fritt i landet såsom de får idag. Vidare ska DNA-prov och fineravtrck tas på alla som invandrar till Sverige.
  4. De som invandrar illegalt ska hållas internerade i tältläger. Det kan inte vara tal om att hyra rum på hotell eller köpa in villor eller bostadsrätter. Den som ska invandra till Sverige ska, förutom att ha ID-handlingar och tillstånd i ordning, ordna sitt boende och försörjning själv och kunna visa det vid ankomst till Sverige. Övriga bör interneras och utvisas så fort som möjligt.
  5. Utländska medborgare som nu vistas i Sverige på TUT eller PUT och som döms skyldiga till brott med fängelse i straffskalan ska få sitt TUT eller PUT indraget och utvisas på livstid från Sverige.

Med dessa åtgärder skulle Sverige sända en kraftfull signal till omvärlden att det är meningslöst att söka sig till vårt land om man inte har ID-handlingar och inresetillstånd/visum i ordning. De som ändå till äventyrs söker sig hit på vinst och förlust skulle få klart för sig att det inte är en särskilt bekväm och trevlig vistelse som väntar här medan man hålls i förvar innan man blir utvisad. Nuvarande asyl- och flyktinginvandring skulle upphöra i stort sett helt.

Varför denna invandring till Sverige?

Hur kommer det sig att så gott som alla svenska myndihgeter och politiker – förutom
Sverigedemokraterna – verkar ha drabbats av kollektiv hjärninfarkt när det gäller just
invandringspolitiken? Hur kommer det sig att man underlåter att fatta de beslut som för de flesta sunt tänkande människor framstår som självklara? Hur kommer det sig att man underlåter att följa – och till och med ger direktiv att inte följa – de lagar och regler som redan finns på plats och som skulle kunna tillämpas?
Jag tänker på den skenbara oförmågan att hantera flyktingströmmarna till Sverige. Jag tänker på oförmågan, för att inte säga oviljan, att hantera de 400 illegala invandrare (låt oss lägga ner skitsnacket om EU-migranter när vi alla vet att det handlar om illegala invandrare som alla är tiggare) som ockuperat privat mark i Malmö? Hur kommer det sig att man måste ha identiteten på någon för att kunna avhysa denna? Hur kommer det sig att polisen säger sig inte kunna begära ID-handlingar av de illegala invandrarna, och avhysa även i de fall då man inte får identiteten fastställd?
I dagens Svenska Dagbladet kan man läsa och se två personers reflektioner kring en del av denna problematik, om hur samhället till synes har kapitulerat inför flyktingströmmarna. Båda heter lustigt nog Borg i efternamn. Det ena är en ledarartikel, det andra en videointervju.
Annika Borg: Det offentliga har kapitulerat

Citat:
” – vi vet inte vilka de är eller vart de åker, de är inte registrerade och vill inte söka asyl. Polisen får helt enkelt inte göra sitt jobb, vi är tillsagda att inte ingripa utan bara finnas här. Det blir motsägelsefullt, då vi inom polisen satsat så mycket på att förhindra flyktingsmuggling”

”Uppfattningen att utlänningslagen inte följs bekräftas av andra poliser på skilda nivåer, avvolontärerna själva och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där vet man att det inte råder någon ordning och att volontärer tar med sig människor som inte registrerats eller visat några handlingar. Myndigheten har ingen överblick över de frivilliga”
”Klart är att det svenska offentliga systemet i denna del kapitulerat och nu överlåter åt frivilliga att finna lösningar på konsekvenserna av den humana politik man säger sig vilja föra.”
Länk:

http://www.svd.se/annika-borg-det-offentliga-har-kapitulerat
Video: Carolina Neurath intervjuar Anders Borg
Globalt fokus – vad kan Sverige göra åt flyktingkrisen?
Anders Borg:
Fortsatt stora flyktingflöden om inte NATO går in och ”stabiliserar” situationen i Irak och Syrien. Svårt att integrera flyktingar i ett land som Sverige med utbyggd välfärdsstat och hög sammanhållning. Det sätter press på centrala svenska värderingar.
Neurath: ”Hur tror du Merkel upplever detta?”
Anders Borg:
Speciell tysk historia. Man har en skuld för de brott under andra världskriget som man begick mot mänskligheten. Sverige har ett stor historiskt ansvar. Vi stod utanför både första och andra världskriget. Vi har haft en väldig nytta av öppenhet och frihandel.
Det är rimligt att Sverige tar ett större ansvar på det här området än vad andra länder gör. Med den historiska grund Sverige har så bör Sverige vara ett solidariskt land. Ett land med så hög levnadsstandard som Sveige har bör kunna hjälpa männikor i nöd.
Neurath: ”Är du orolig för utveckingen eller är du hoppfull?”
Anders Borg:
Jag tror att vi lever i en rätt besvärlig tidsålder. Vi har stora flyktingströmmar som jag tror kommer fortgå under lång tid. Världen är ett rätt brutalt ställe just nu.
Tänkvärda utdrag ur det Borg sade:

Svårt att integrera flyktingar i Sverige, hög sammanhållning, centrala svenska värderingar.
Speciell tysk historia, skuld för andra världskriget mot mänskligheten.
Sverige har ett stor historiskt ansvar. Haft nytta av öppenhet och frihandel. Rimligt att Sverige tar ett större ansvar än andra länder.

Länk:
http://www.svd.se/nar-det-val-brakar-blir-det-brutalt/om/neuraths-toppmote