Rasisten Löfvéns tystnad

I våras gjorde jag ett inlägg om vad jag kallade vänsteroiders moraliska bevekelsegrunder. Nu har Chang Frick på Nyheter Idag skrivit en artikel som delvis berör detta ämne och som också berör begreppet rasism.

Länkar:

https://rikfz1.wordpress.com/2015/04/08/moralen-bakom-den-vansteroida-politiken/

http://nyheteridag.se/rasism-kommer-alltid-fran-vanster/

Rasism är nämligen en vänsterkonstruktion, ett vapen syftandes till att användas mot främst under- och medelklass i västerländska samhällen. Med rasismen som vapen kan ett mediepolitiskt etablissemang tämligen effektivt täppa till truten på de av väljarna som kan tänkas motsätta sig den mångkulturella och feministiska agendan, dvs kulturmarxismen.

Rasism är idén om att europeiska folk utövar – och framförallt i historisk tid har utövat – förtryck mot andra folk i andra delar av världen. Genom att hävda att europeer är rasister kan man motivera en mångkutlurell politik, en politik som värnar alla tänkbara minoriteters alla möjliga krav och rättigheter men som samtidigt bortser från de europeiska majoritetsbefolkningarnas rättigheter och traditioner.

Det är av det här skälet som vår statsminister uttalar sin indignation över exempelvis fritösbranden i Eskilstuna och över näthatet mot Zara Larsson medan han sitter moltyst om knivmorden på IKEA i Västerås. Det är därför vänsteroider väljer att lovebomba moskén i Eskilstuna och det är därför man väljer att tala om och förstärka det man anser vara hotet mot asylboenden från ”mörka krafter.” Vad svenska folket behöver få klart för sig är att det är just Stefan Löfvén som, i alla fall för tillfället, är just de mörka krafternas främste represenatant. Han agerar (och låter bli att agera) som han gör just för att han driver den agenda han driver. Införandet av mångkultur i Sverige väger för honom tyngre än svenska folkets väl och ve. Han sätter minoriteters intressen framför svenskarnas. Han är rasist. Svårare än så är det inte. Därför är det också lönlöst att hoppas på att någon som Stefan Löfvén ska agera adekvat och göra något konstruktivt åt den besvärliga situation som Sverige och dess folk befinner sig i.

För att klara av att vända den här utvecklingen måste svenska folket klara av att påvisa och kritisera de moraliskt korrupta bevekelsegrunderna för etablerade partiers och massmediers agerande. Vi måste våga tydliggöra och krtisera det fula och moraliskt förkastliga i att priortera mångkultur och invandring före svenskarnas intressen. På lite sikt måste vi nå dithän att det blir en moralisk belastning att förespråka mångkultur och generös invadnringspolitik, i kombination med den släpphänta asylpolitik och kriminalpolitik som bedrivits här i Sverige under de senaste decennierna. Det är de övriga partierna i sjuklövern som är de verkliga rasisterna. Den så kallade antirasismen är bara deras vapen att täppa till truten på oss andra genom försöka påstå att vi är rasister. Det är vi inte. Det är de och Stefan Löfvén som är rasisterna. Som Chang Frick sade: Rasism kommer alltid från vänster. Och i begreppet ‘vänster’ måste man i just Sverige dessvärre också inkludera den så kallade högern, borgerligheten. Även de borgerliga partierna styrs idag av vänsteroider och av vänsteroida ideer. Den enda politiska opposition som finns i Sveriges riksdag idag utgörs av Sverigedemokraterna.

Moralen bakom det vänsteroida politiska klimatet

Jag hittade nedanstående text på en annan blogg. Jag tycker att den beskriver rätt så kärnfullt delar av de moraliska bevekelsegrunderna för den politiska väntervridningen i västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet. Den förklarar destruktiva fenomen som feminsim, mångkulturalism, hatet mot män (men bara vita män) och det allmänna föraktet mot den egna kulturen (folket, historian, språket).

Jag översatte stycket till svenska för den som inte är bekväm med att läsa texter på engelska. Originaltexten på engelska ligger längst ner i detta inlägg.

”Många vänsteroider indentifierar sig väldigt starkt med problem hos grupper som ses som svaga (kvinnor), besegrade (amerikanska indianer), frånstötande (homosexuella) eller på annat sätt ses som underlägsna. Vänsteroiderna anser själva att dessa grupper är underlägsna. De skulle aldrig medge för sig själva att de har sådana känslor, men det är just för att de ser dessa grupper som underlägsna som de identifierar sig med dessa gruppers problem. (Vi vill inte påstå att kvinnor, indianer m.fl är underlägsna; vi vill bara tydliggöra vänsteroiders psykologi.)

Vänteroider tenderar att hata allt som ses som starkt, gott och framgångsrikt. De hatar Amerika, de hatar Västvärldens civilisation, de hatar vita män, de hatar det rationella. De skäl som vänsteroider ger för att hata Väst m.m. hänger helt klart inte samman med deras verkliga motiv. De säger att de hatar Väst för att det är krigiskt, imperialistiskt, sexistiskt, etnocentriskt osv, men när samma brister uppträder i socialistiska länder eller hos primitiva kulturer, då hittar vänsteroiden ursäkter för dem, eller i bästa fall medger han motvilligt att de existerar, medan han entusiastiskt påpekar (och ofta starkt överdriver) dessa brister där de förekommer i Västvärlden. Sålunda står det klart att dessa brister inte utgör vänsteroidens verkliga motiv att hata Amerika och Västvärlden. Han hatar Amerika och västvärlden just på grund av att de är starka och framgångsrika.

Hans känsla av otillräcklighet är så ingrodd att han inte ens kan föreställa sig själv som individuellt stark och värdefull. Därav vänsteroidens kollektivism. Han kan endast känna sig stark som medlem i en stor organisation eller i en massrörelse med vilken han identifierar sig.”

Originalet på engelska:

Many leftists have an intense identification with the problems of groups that have an image of being weak (women), defeated (American Indians), repellent (homosexuals) or otherwise inferior. The leftists themselves feel that these groups are inferior. They would never admit to themselves that they have such feelings, but it is precisely because they do see these groups as inferior that they identify with their problems. (We do not mean to suggest that women, Indians, etc. are inferior; we are only making a point about leftist psychology.)

Leftists tend to hate anything that has an image of being strong, good and successful. They hate America, they hate Western civilization, they hate white males, they hate rationality. The reasons that leftists give for hating the West, etc. clearly do not correspond with their real motives. They say they hate the West because it is warlike, imperialistic, sexist, ethnocentric and so forth, but where these same faults appear in socialist countries or in primitive cultures, the leftist finds excuses for them, or at best he grudgingly admits that they exist; whereas he enthusiastically points out (and often greatly exaggerates) these faults where they appear in Western civilization. Thus it is clear that these faults are not the leftist’s real motive for hating America and the West. He hates America and the West because they are strong and successful.

His feelings of inferiority are so ingrained that he cannot conceive of himself as individually strong and valuable. Hence the collectivism of the leftist. He can feel strong only as a member of a large organization or a mass movement with which he identifies himself.

Länk:

http://theliberatortoday.blogspot.com/2011/01/interesting-reading-about-leftist.html